תנאים והגבלות

כללי
1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של רשת מלונות "אסטרל"  (להלן: "המלון"). 
1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון. 
1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 
1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע. 
1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר. 
1.6. במידה ובאתר יפורסמו קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים, החברה אינה אחראית למידע המופיע בהם לתוקפם , נכונותם וחוקיותם. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. כל שימוש או כניסה לאתרים הנ"ל הינם באחריות הבלעדית של המשתמש. 
1.7 על מנת לקשר או להציג את האתר www.astralhotels.co.il באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. 
1.8 אין לשנות / להוסיף בשום פנים שום פרט בשובר ההזמנה המקורי. 

2. סיכונים ואחריות 
2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. 
2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. 
2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. 
2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא as isוהמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע. 
2.5. המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים. 
2.6. המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו. 
2.7. המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. 
2.8. המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר. 


3. הזמנת אירוח 
3.1. כללי 
3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. 
3.1.2. הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 08-6388882 או באמצעות אתר זה. 
3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו. 
3.2. פרטי רוכש השירותים 
3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. 
3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. 
3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. 
3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. 
3.3. אופן ההזמנה 
3.3.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר. 
3.3.2. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד. 
3.3.3. התשלום יתבצע במלואו במעמד קבלת החדרים במזומן ו\או בכרטיס אשראי במלון, למעט הזמנות של מבצעים מיוחדים בהם תנאי התשלום הם חיוב מראש וללא אפשרות החזר. במידה והאורח מעוניין לשלם את מלוא הסכום מראש ניתן ליצור קשר טלפונית מול מרכז ההזמנות לאחר ביצוע ההזמנה.
3.3.4. אופן התשלום בכרטיס אשראי: 
ניתן לשלם על החופשה בעד 12 תשלומים ללא ריבית. 
3.3.5. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של מעל 5 חדרים באותו מועד. 
3.3.6 על פי החוק - בכל עסקה שמחירה עולה על 6,000 ₪  ייאסר תשלום התמורה במזומן , למעט עד 10% ממחיר העסקה בתנאי שאותם 10% לא עולים על   6,000 ₪.

4. תנאים והגבלות 
4.1. המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ (למעט באילת), בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. 
4.1.1 המחירים המפורסמים באתר הינם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים.
4.2. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות. 
4.3. המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם. 
4.4. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך. 
4.5. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד. 
4.6 החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא ומבלי צורך להסברים עפ"י שיקולי המלון. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה. 
4.7. אין כפל מבצעים והנחות. 
4.7.1 מחזורי המכירה ביולי אוגוסט הינם מינ' 4 לילות אמצ"ש ומינ 3 לילות בסופ"ש א-ה ה-א בלבד אלה אם כן צויין אחרת. 
4.8. קבלת ופינוי חדרים: 
4.8.1. קבלה: בימי חול החל מהשעה 15:00, בחגים קבלת חדרים החל מהשעה 16:00 (כניסה בשבת/מוצאי חג החל מהשעה 19:00) 
4.8.2. פינוי: בימי חול עד השעה 11:00, ובשבת או חג עד השעה 14:00. 
4.8.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף. 
4.9. תינוקות וילדים: 
4.9.1. הגדרות: 
"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.
"ילד" – מי שגילו שנתיים עד 12 שנים. 
4.9.2
  • אירוח ילדים עד גיל 12 בחדר הורים.
  • אירוח ילדים ונוער עד גיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר בחדר בלבד.
  • הזמנת חדרים במלונות הרשת מתאפשרת לכל בגיר (מעל גיל 18).
4.10. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א. 
4.11. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות. 
4.12  בעת ביצוע הזמנה באתר תתבצע בדיקת מסגרת של כרטיס האשראי על מנת לבדוק את תקינותו.
4.11. ט.ל.ח. 

5. ביטול/שינוי הזמנה 
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

5.1 נוהל ביטול הזמנה:

עונה רגילה :
 
·          אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד 7 ימים לפני מועד האירוח  - לא יחויב בדמי ביטול.
·          אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ומטה טרם מועד האירוח (ללא קשר לטווח הזמן  מעת ההזמנה ) יחויב דמי ביטול של לילה אחד או 25% מערך ההזמנה הכולל. 
·          אי  הגעה  תחויב ב 100% מערך ההזמנה הכולל. 

 
עונות שיא  (יולי, אוגוסט וחגים) : 

·          אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד 14 ימים לפני מועד האירוח  - יחוייב בדמי ביטול של 100 שקלים או 5% מערך ההזמנה (הנמוך מבינהם).
·          ביטול  הזמנה 14 ימים וועד 7 ימים  טרם מועד האירוח  - חיוב בגובה 25%  מערך ההזמנה הכולל .
           ביטול הזמנה 7 ימי עסקים ועד ההגעה - חיוב בגובה 50% מעירך הההזמנה הכולל
           ביטול ביום ההגעה יחוייב בעלות של לילה אחד –או 50% מערך ההזמנה (הנמוך מהשניים)
           אי  הגעה -  חיוב 75% מערך ההזמנה.

 מבצעי מקדימים להזמין:
  • הלקוח יחוייב ב-100% מערך ההזמנה, ביום ביצע ההזמנה, בחיוב טלפוני, בכפוף למדיניות הביטולים של החברה. ויתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה עם החזר מלא למעט 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם. לאחר 14 יום לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא. בהתאם להוראות הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.
     
שינוי הזמנה:
ניתן לבצע שינוי בהזמנת אתר ע"י התקשרות בטלפון למרכז ההזמנות בטלפון: 086388882.
ביטול הזמנה:
לקוחות אשר בצעו הזמנה דרך האתר יוכלו לבטלה בעזרת שם משתמש וסיסמא שקיבלו באישור ההזמנה למייל.
לאחר כניסה לדף "בדיקת סטטוס וביטל הזמנה" ניתן לבטל את ההזמנה בכפתור" ביטול הזמנה".
במידה וביטול ההזמנה כרוך בתשלום, הלקוח ימלא טופס בקשת ביטול ומרכז ההזמנות ייצור עימו קשר על מנת להסדיר את הביטול.
ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון.

דרכי ביטול:
לקוחות שעשו הזמנה דרך האתר יוכלו לבטלה במספר דרכים:
א. בע"פ – בטלפון שמספרו 086388882
ב.  בפקס שמספרו 086388889;
ג.  באינטרנט- דרך "בדיקת סטטוס וביטול הזמנה" באתר אסטרל https://www.astralhotels.co.il/myreservations/login;
ד. בדואר רשום לכתובת: ת.ד 950 אילת 88000
ה. בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

6.מתחם הבריכה 
רחצת ילדים עד גיל 18 בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים. הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים במתחם הבריכה. 

7. כללי התנהגות
7.1 חל איסור הבאת בעלי חיים למתחם המלון. (מלבד כלבי נחיה)
7.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון / הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף. 
7.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש. 
7.4 אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך. 
7.5 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום. 
7.6 בזמן ההגעה על האורח להציג תעודה מזהה . צילום התעודה ייעשה בזמן תהליך הקליטה
7.7כל אורח, באם הוא שילם כבר על חופשתו או משלם ישירות במלון, יתבקש להשאיר כרטיס אשראי לעירבון עבור חדרו.
7.8. הופעות קיץ - הרשת רשאית לשנות את זמני הופעות הקיץ או לבטלן ע"פ שיקול דעתה. ט.ל.ח


8. שמירת המקום 
8.1 האורח מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות למלון, לרבות כל הציוד שבו. 
8.2 האורח מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק. 
 
בלעדי למזמינים באתר
לפחות 5% הנחה בכל הזמנה
הנחות נוספות לחברי מועדון
חיוב רק בהגעה למלון
כרטיס אשראי לביטחון בלבד
עד 6 תשלומים שווים במלון