תקנון תחרות פייסבוק ואינסטגרם

תקנון - תחרות על הקיר
 " מלונות אסטרל"
 
1.הגדרות 
"עורכת הפעילות"
או "החברה":מלונות אסטרל 
"מפעילת האתר" instagram.com – (אינסטגרם).
"המשתתף" אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 18 שנים; (2) הינו אזרח ישראל ו/או 
  תושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
(3)רשום ברשת החברתית "אינסטגרם" בהתאם לכללי "אינסטגרם" 
ובשם כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו (או בתרגומו המדויק לאנגלית); 
ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו         
 האישיים במלואם ובמדויק. 
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתתף במבצע ולא 
 יזכו בפרסי. 
"דף המותג" מרכז המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית "פייסבוק", בו מופיע 
 עמוד הבית הרשמי של המבצע, שכתובתו: 
https://www.instagram.com/astralhotels/
 
 
"תקופת מבצע" 6.5.21 עד ה19.5.21
החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע ו/או את ימי המבצע, כולם או חלקם, ותהיה רשאית בין היתר, להאריכם, לקצרם או לבטלם באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בדף המותג, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
"הפרס" חופשה זוגית באסטרל נירוונה סוויטס או קלאב תקף לשנה מיום מכתב הזכייה בלבד. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים שפורטו לעיל, כולם או חלקם ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים,  לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג.  הזכייה היא לחופשה באמצ"ש, לא כולל קיץ יולי אוגוסט חגים יהודים ונצורים.
מובהר ומודגש כי התמונות המופיעות בתקשורי המבצע השונים בהקשר של הפרסים ובכלל, הינן לצרכי המחשה בלבד ולא תחייבנה את החברה בכל עניין הקשור לפרסים ו/או למבצע זה בשום צורה ואופן.
"הפעילות" או פעילות שיווקית אותה עורכת החברה בדף המותג במהלך תקופת המבצע 
"המבצע" כמפורט בסעיף 3 לתקנון זה, אשר במסגרתה יוכלו המשתתפים לשתף 
 בעמוד תמונות לתחרות מובהר ומודגש כי ללא חיבור לרשת האינטרנט, לא 
 ניתן להשתתף במבצע ולזכות בפרסים.
 
"מועמד לזכייה בפרס" זוכה שיוכרז בסוף התחרות. זוכה אחד בכל פוסט פעילות.
 
"זוכה" מועמד לזכייה בפרס אשר: 
(1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; 
(2)לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; 
(3) לא נמנעה ממנו קבלתו או מימושו של הפרס ע"פ הוראות תקנון זה; 
(4) הוכרז בהתאם לתקנון כזוכה בפרס על ידי החברה.
הגולשים יוזמנו לעלות תגובה כטקסט או  תמונה בעמוד האינסטגרם כתגובה לפוסט, מתוך כל התגובות  יבחר זוכה אחד  בהתאם לכתוב בניסוח הפוסט. 
הפרס יינתן למשתתפים  מתוך הגולשים שהגיבו לפוסט ונבחרו על ידי צוות השופטים- נציגים של החברה ו/או של העוזרת לחברה שימונו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בחירת הזוכים ייבחרו לפי דעתם הבלעדי של השופטים ולא לאיש זולתם, ולמשתתפים במסגרת מבצע זה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם החלטות השופטים.
"התקנון" הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
 
2.כללי
2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2.תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. 
התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג. מובהר כי החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי המבצע ואת הוראות תקנון זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן המפורסם בדף המותג, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.3.לא ניתן לערער על תוצאות המבצע, החלטות השופטים ו/או על כל עניין הנוגע אליהם,  וקביעתם של החברה ו/או העוזרת לחברה (לרבות השופטים) בעניין זה תהיה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
2.4.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, אך שימוש בלשון זה כולל גם 
פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3.ההשתתפות במבצע
3.1.אדם המעוניין להשתתף במבצע, יתחבר לחשבון הפייסבוק האישי שלו, ויגלוש לדף המותג. מובהר בזאת, כי על מנת להשתתף במבצע, על הגולש להירשם לאתר פייסבוק בהתאם ובכפוף להוראות אתר זה.
3.2.מובהר כי כניסה לדף המותג ו/או פרסום תשובה בפוסט ע"י משתתף אינה מהווה ראיה או הבטחה לזכייה במבצע ולקבלת פרס כלשהו.
3.3.בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת "פייסבוק" במלואם. מובהר בנוסף, כי החברה תהיה רשאית לפסול את המשתתף מהשתתפות במבצע ו/או מזכייה בפרס במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש האמורים.
3.4.במהלך הפעילות הגולשים יתבקשו לעלות תמונה כתגובה לפוסט
3.5.צוות השופטים ייבחר את  התמונות או התגובות  שיעלו בעמוד ויבחרו מספר זוכים.
3.6.מובהר כי אין לעלות תמונה הכוללת כל תוכן אשר שימוש בו או פרסומו הינו או עשוי להיות או להתפרש כפוגעני, מעליב, עוין, שקרי, מטעה, כהפרה של זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת), או כמפר כל דין או הסכם אחר (לרבות תנאי השימוש באינסטגרם) (להלן: "תוכן אסור.
3.7.המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להציג מלכתחילה בדף המותג ו/או להסיר בכל עת מדף המותג כל תוכן אסור ו/או לפסול מהשתתפות במבצע את המשתתף המעלה תוכן אסור ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כך.
המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה כנגד בעניין זכויות הקניין הרוחני, כן הוא מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר בגין כל הוצאה שהן ידרשו בגין טענת צד' ג' לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.
3.8.משתתפים בסוף הפעילות אשר תמונתו/תגובתו הופיעו כתגובה לפוסט השופטים בחר בהם.
3.9.מובהר כי קביעותיה של החברה ו/או השופטים ו/או מי מטעמה בעניין הזוכים הפעילות הינן בלתי ניתנות לערעור, סופיות ומוחלטות ואין אחריהן דבר.
3.10.על אף שהחברה עושה כמיטב יכולתה לוודא את תפעולו התקין של דף המותג, מובהר כי פרסום תשובות המשתתפים בדף המותג במסגרת המבצע נסמך על תקינות אתר האינטרנט ורשת האינטרנט שאינם בבעלות החברה ואינם נתונים לשליטתה, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה. על כן, יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, משלוח תשובות ו/או שיבוש בתשובות ו/או אי קליטתן. מובהר כי רק התשובות שנקלטו ופורסמו בפועל בפוסט השאלה בדף המותג הן אשר תחייבנה לעניין המבצע.
3.11.בכפוף להוראות תקנון זה, כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.
3.12. בכל מקרה בו משתתף יפעל שלא על פי הדין ולא על פי כללי תקנון זה, לרבות בדרך של פריצה לדף המותג ו/או שינוי נתונים, ו/או במידה וישנו חשד לאמיתות נתונים ו/או לפריצה לדף המותג, תהיה החברה רשאית לפסול את המשתתף ו/או משתתפים אחרים אשר ישנו חשד כי הנתונים המתייחסים אליהם שונו, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה בקשר לכך.
3.13.לא ניתן לערער על תוצאות המבצע, לרבות בכל הקשור לפרסום התשובות בפוסט השאלה ו/או בחירות השופטים בקשר עם התשובות ו/או על כל עניין אחר הנוגע למבצע ותוצאותיו, וקביעתם של החברה ו/או של העוזרת לחברה (לרבות השופטים) בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר. 
 
4.הכרזה על הזוכים; הפרס ודרך קבלתו
4.1.במועדים אשר תבחר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תודיע החברה למועמדים לזכייה על מועמדותם לזכייה באמצעות מענה (Reply) לתגובתם בפוסט השאלה אשר בגינה הפכו למועמדים לזכייה, באותו יום מבצע רלוונטי.
4.2.לצורך קבלת הפרס, על המועמד לזכייה למסור בתיבת ההודעות (Message) של דף המותג, בהתאם להנחיות שיקבל מהחברה או מי מטעמה, את פרטיו האישיים הכוללים 
 שם, כתובת ומספר טלפון מלאים ותקינים. יובהר, כי במידת הצורך החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמד לזכייה השלמה של פרטים נוספים לצורך אימות פרטיו האישיים, לרבות צילום ת"ז וכיו"ב. האחריות על הזנת הפרטים האישיים ו/או השלמת הפרטים כאמור, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המועמד לזכייה בפרס, ולחברה ו/או לעוזרת לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים, לרבות בגין אי- קבלת הפרס עקב כך או פסילת המועמד לזכייה עקב חוסר יכולת למסור לו את הפרס. הודעה אשר לא תכלול נתונים מלאים ומדויקים עלולה לפסול את הזוכה מקבלת פרס.
4.3.במידה וזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה 
הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה וזוכה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל הזוכה בפרס, ותחתיו יבוא משתתף אחר, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כזוכה באותו פרס, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי זוכה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בשל כך.
4.4.החברה תשלח לזוכה את הפרס, בדרך שתבחר (לרבות באמצעות שליחה בדואר ישראל), בהתאם לפרטים שיימסרו על ידו. מובהר ומודגש, כי מועד ודרך אספקת הפרסים בפועל, ייקבעו על- ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.
4.5.ידוע למשתתפים כי השתתפותם במבצע זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות במבצע. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6.הפרסים שיחולקו במסגרת מבצע זה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
 
5.פטור מאחריות
5.1.המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה או אי זכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
5.2.ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה, לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.
5.3.מובהר, כי החברה, העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים לאיכות או טיב הפרסים, ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרסים ו/או השימוש בהם. השימוש בפרסים יהיה באחריות הזוכים בלבד, ובהתאם להוראות כל דין, ולזוכה ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר לשימוש בפרס בו זכה.
5.4.המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע, מלזכות בפרסים ו/או מלקבל את הפרסים, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 
5.5.החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל,  תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום יום המבצע או תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
5.6.בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר מכל סוג שהוא אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
5.7.בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.
5.8.החברה תהיה רשאית למסור כל מידע בקשר עם משתתף אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
 
6.הצהרות והתחייבויות המשתתף 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב 
כלפי החברה כי: 
6.1.כל הפרטים שמסר במסגרת המבצע הם נכונים ומדויקים.
6.2.בחירת הזוכים על ידי החברה היא סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
6.3.יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללה, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
7.שונות
7.1.בהשתתפותו במבצע זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2.כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג בפייסבוק ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ו/או צילומו בווידאו ו/או בסטילס במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
7.3.בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת המבצע, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות גלישה יומית באינטרנט.
7.4.הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי "פייסבוק". כל המידע אשר יימסר על- ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא ל"פייסבוק". השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "פייסבוק" ו/או מי מטעמה בקשר עם מבצע זה.
7.5.ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי המרכז הזאולוגי,   לעומק תודעה בע"מ ועובדי משרד מפעילת האתר ובני משפחותיהם.
7.6.למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא,אינו מהווה הגרלהו/או משחק אסור כהגדרתם בסעיף 224 לחוק העונשין התשל"ז - 1977, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.
7.7.הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. 
המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר ו/או העוזרת לחברה, מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפעילות ו/או התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.
 
 
 
בלעדי למזמינים באתר
לפחות 5% הנחה בכל הזמנה
הנחות נוספות לחברי מועדון
חיוב רק בהגעה למלון
כרטיס אשראי לביטחון בלבד
עד 6 תשלומים שווים במלון